biuletyn informacji publicznej

Dz.U.09.129.1058

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 11 sierpnia 2009 r.
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych
(Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2009 r.)

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Od dnia 1 listopada 2009 r.:
  1)   wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej "ustawą", wynosi 504,00 zł;
  2)   wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wynosi 583,00 zł;
  3)   wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesięcznie:
a)  68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b)  91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
c)  98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
  4)   wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w art. 9 ustawy, wynosi 1.000,00 zł;
  5)   wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. 10 ustawy, wynosi 400,00 zł miesięcznie;
  6)   wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy, wynosi 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci;
  7)   wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
  8)   wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy, wynosi:
a)  60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b)  80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
  9)   wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o którym mowa w art. 14 ustawy, wynosi 100,00 zł na dziecko;
  10)  wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy, wynosi:
a)  90,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
b)  50,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej;
  11)  wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o której mowa w art. 15b ustawy, wynosi 1.000,00 zł na jedno dziecko;
  12)  wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy, wynosi 153,00 zł miesięcznie;
  13)  wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy, wynosi 520,00 zł miesięcznie.
§ 2. Do dnia 31 października 2009 r. kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy, oraz świadczenia rodzinne obowiązują w wysokości ustalonej na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 130, poz. 903).
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2009 r.
______
1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 800.

Informację aktualizowano 2009-09-10 - 11:11:16
Informację dodano 2009-09-10 - 11:11:16
Informację wytworzono 2009-09-10 - 11:11:16
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński
....................................................................................................................

MOPS Żyrardów

Valid XHTML 1.0 Strict