biuletyn informacji publicznej
Wymagane dokumenty do ubiegania się o świadczenia rodzinne

1. Wymagane dokumenty - zasiłki rodzinne

 

1.1. Wniosek. Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego następuje na podstawie złożonego.

1.2. Załącznikami do wniosku są lub mogą być odpowiednio:

1)      dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;

2)      skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;

3)      orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

4)      zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia.

5)      zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej.

6)      dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a.       zaświadczenia urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

b.      oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

c.       oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

d.      zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

e.       zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

f.       umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

g.      umowę zawartą w formie aktu notarialnego - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

h.      odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

i.        przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

j.        w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

ü  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

lub

ü  informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

k.      dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

l.        dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

m.    dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

7)      akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów - w przypadku osoby uczącej się;

8)      kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

9)      odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

10)  odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

11)  odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;

12)  orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

13)  odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

14)  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

15)  inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (w przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione wyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takich dokumentów).

Ważne! W przypadku wnioskowania o dodatki do zasiłku rodzinnego, wymagane są dodatkowe dokumenty:  

Wymagane dokumenty - dodatki do zasiłku rodzinnego

W przypadku ubiegania się o dodatki do zasiłku rodzinnego, do wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty, w zależności od rodzaju dodatku:
a) Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka:

ü  skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

ü  Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną - potwierdzające, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 
b) Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

ü  zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.

ü  zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych - w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

ü  imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie poprzednim;

ü  zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

ü  inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

 

c) Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

ü  zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania.

ü  zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

ü  inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

d) Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

ü  odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

ü  odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

ü  odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;

 

 

e) Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

ü  orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności; 20120101(1212)

2. Wymagane dokumenty - zasiłek pielęgnacyjny

ü  dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,

ü  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (orzeczenie nie jest wymagane, jeśli osoba ukończyła 75 lat),

ü  inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

W przypadku ubiegania się o w/w świadczenie nie są wymagane zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu.

3. Wymagane dokumenty - świadczenie pielęgnacyjne

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

      a) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby

        ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne;

b) orzeczenie o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia lub o znacznym stopniu niepełnosprawności;

c)      kopię skróconego aktu urodzenia dziecka;

d)  zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

e)   oświadczenie osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne, że jest osobą bezrobotną nie zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie podejmującą lub rezygnującą z zatrudnienia ponieważ sprawuje osobistą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny;

f)   kopię dowodu osobistego osoby niepełnosprawnej wymagającej opieki;

g)   dokument potwierdzający stan wolny osoby niepełnosprawnej;

h)  kopię orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności małżonka osoby niepełnosprawnej wymagającej opieki;

i)   oświadczenie osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne nad osobą niepełnosprawną, że nie ma ustalonego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku ubiegania się o w/w świadczenie nie są wymagane zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu.

4. Wymagane dokumenty - specjalny zasiłek opiekuńczy:

      a) uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby           

          sprawującej opiekę oraz osoby wymagającej opieki;

      b) kopia skróconego odpisu aktu urodzenia osoby sprawującej                    

         opiekę;

    c) kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej   

         opieki; 

     d) dokument potwierdzający rezygnację z zatrudnienia osoby sprawującej

        opiekę;

      e)  oświadczenie osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy, że

          zrezygnowała z pracy w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki

          nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu

          niepełnosprawności;

     f)  oświadczenie osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy, że nie ma

         ustalonego znacznego stopnia niepełnosprawności;

    g)  dokument lub oświadczenie o stanie cywilnym osoby sprawującej opiekę oraz

         osoby wymagającej opieki. 20120101

5. Wymagane dokumenty - jednorazowa zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. ''BECIKOWE'').

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

ü  Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty),

ü  Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,

ü  Zaświadczenie innego organu gminy uprawnionego do wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, jeżeli rodzice dziecka lub jeden z rodziców posiadają stały meldunek w innej gminie niż zamieszkują,

ü  Zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że kobieta w czasie ciąży  pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (może być wystawione przez lekarza lub położną).

-    Dokumenty odnośnie dochodu rodziny ubiegającej się o jednorazową zapomogęz tytułu urodzenia dziecka wymagane są takie jak do zasiłku rodzinnego.

Informację aktualizowano 2015-05-26 - 14:50:11
Informację dodano 2009-09-10 - 11:15:00
Informację wytworzono 2009-09-10 - 11:15:00
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński
....................................................................................................................

MOPS Żyrardów

Valid XHTML 1.0 Strict