biuletyn informacji publicznej

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 sierpnia 2012 r.
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych
(Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2012 r.)


Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.:
1)    wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej "ustawą", wynosi 539,00 zł;
2)    wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wynosi 623,00 zł.
2. Od dnia 1 listopada 2014 r.:
1)    wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, wynosi 574,00 zł;
2)    wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wynosi 664,00 zł.
§ 2. Od dnia 1 listopada 2012 r.:
1)    wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesięcznie:
a)    77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b)    106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
c)    115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
2)    wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w art. 9 ustawy, wynosi 1.000,00 zł;
3)    wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. 10 ustawy, wynosi 400,00 zł miesięcznie;
4)    wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy, wynosi 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci;
5)    wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
6)    wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy, wynosi:
a)    60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b)    80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
7)    wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o którym mowa w art. 14 ustawy, wynosi 100,00 zł na dziecko;
8)    wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy, wynosi:
a)    90,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
b)    50,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej;
9)    wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o której mowa w art. 15b ustawy, wynosi 1.000,00 zł na jedno dziecko;
10)    wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy, wynosi 153,00 zł miesięcznie;
11)    wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy, wynosi 520,00 zł miesięcznie.
§ 3. Do dnia 31 października 2012 r. kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy, oraz świadczenia rodzinne obowiązują w wysokości ustalonej na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 4. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______
1)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212.

Informację aktualizowano 2013-03-06 - 13:36:37
Informację dodano 2009-09-10 - 11:11:16
Informację wytworzono 2009-09-10 - 11:11:16
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński
....................................................................................................................

MOPS Żyrardów

Valid XHTML 1.0 Strict