biuletyn informacji publicznej

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.mops-zyrardow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2008-10-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-10-01

Treści lub funkcje niedostępne:

 1. Dokumentów opublikowanych przed dniem 23 września 2020r (powód: Nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego)
 2. Na stronie mogą znajdować się treści (zdjęcia, obrazy, grafiki, teksty, inne) pochodzące ze źródeł zewnętrznych, które nie znajdują się pod kontrolą autora i w związku z powyższym autor nie ma możliwości zapewnienia ich dostępności. Dlatego też strona nie jest zgodna, ale byłaby zgodna z WCAG 2.1 na poziomach wskazanych poniżej, gdyby treści z niekontrolowanych przez autora źródeł zostały usunięte.

  Zasada

  Wytyczne

  Kryterium sukcesu

  Poziom

  1 – Postrzegalność

  1.1 – Alternatywa w postaci tekstu

  1.1.1 – Treść nietekstowa

  A

  1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

  1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

  AA

  Treści niekontrolowane przez autora są na stronie w wyraźny sposób oznaczone poprzez umieszczenie dodatkowej informacji w brzmieniu - „treść poza kontrolą autora. (powód: Treść poza kontrolą autora)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Ewa Lasecka , adres e-mail: mops@zyrardow.pl , telefon: 46 8553126.

Informacja zwrotna

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Postępowanie odwoławcze

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak tłumacza języka migowego

Informację aktualizowano 2020-10-01 - 15:35:36
Informację dodano 2020-04-28 - 12:30:20
Informację wytworzono 2020-04-28 - 12:30:20
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński
....................................................................................................................

MOPS Żyrardów

Valid XHTML 1.0 Strict