biuletyn informacji publicznej

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-10-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2008-10-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zeskanowane dokumenty w formacie pdf

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jarosław Sumiński.
 • E-mail: mops@zyrardow.pl
 • Telefon: 46 855 31 26

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie
 • Adres: Armii Krajowej 3
  96-300 Żyrardów
 • E-mail: mops@zyrardow.pl
 • Telefon: 46 855 31 26

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Na dzień dzisiejszy budynek pozwala na dostęp osób na wózkach inwalidzkich na poziomie parteru. 

Informację aktualizowano 2020-05-14 - 09:49:09
Informację dodano 2020-04-28 - 12:30:20
Informację wytworzono 2020-04-28 - 12:30:20
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński
....................................................................................................................

MOPS Żyrardów

Valid XHTML 1.0 Strict