Biuletyn informacji publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej
GŁÓWNE CELE I ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń
 • pracy socjalnej
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy.
Informację aktualizowano 2008-10-31 - 16:41:58
Informację dodano 2008-10-29 - 11:02:32
Informację wytworzono 2008-10-29 - 11:02:32
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński


MOPS Żyrardów

Valid XHTML 1.0 Strict

Logo Fundusze Europejskie