Biuletyn informacji publicznej

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
Biuletyn Informacji Publicznej
REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYRARDOWIE


ROZDZIAŁ I
Postanowienia wstępne


§1


Regulamin pracy zwany dalej „regulaminem” ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników MOPS.


§2


1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych przez Pracodawcę, bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę oraz rodzaj pracy i wymiar czasu pracy.
2. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom pracownika socjalnego lub ukończyła studia wyższe o kierunkach: praca socjalna, polityka społeczna, resocjalizacja, socjologia, pedagogika i psychologia, a także która ukończyła specjalizację w zakresie pracy socjalnej lub organizacji pomocy społecznej.


ROZDZIAŁ II
Porządek i organizacja pracy


§3


1. Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie mieści się przy ulicy Armii Krajowej 3 i oznaczony jest tablicą informacyjną z napisem „ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie „.
2. Wewnątrz budynku znajduje się tablica informacyjna o nazwach i rozmieszczeniu działów.


§4


1. Pracodawca zapoznaje nowo przyjętego pracownika::
- Statutem MOPS
- Regulaminem Pracy
- przepisami dot. odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy państwowej i służbowej
2. Przyjęcie do wiadomości obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów wymienionych w § 4 ust.1 pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na oświadczeniu, które przechowywane jest w aktach osobowych pracownika.


§5


Pracownicy wyposażeni zostają w niezbędne materiały biurowe w ilości uzależnionej od potrzeb oraz od posiadanych środków finansowych.


§6


1. Wyposażenie pracowników socjalnych w odzież ochronną i obuwie robocze następuje zgodnie z regulaminem przyznawania odzieży ochronnej zatwierdzonym przez Dyrektora MOPS.


§7


1. Pracownik przybywający do pracy obowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem na liście obecności swe przybycie przed ustaloną godziną rozpoczęcia pracy.
2. Listę obecności wykłada i kontroluje Dyrektor MOPS.
3. Pracownicy zobowiązani są stawić się do pracy w takim czasie, aby w porze rozpoczynania pracy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy w gotowości do pracy.


§8


1. Wszelkie wyjścia służbowe poza teren pracy w godzinach pracy, pracownik po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez bezpośredniego przełożonego odnotowuje w rejestrze wyjść służbowych w Sekretariacie, a po powrocie notuje godzinę powrotu w tymże rejestrze.
2. Wszelkie wyjścia prywatne poza teren pracy pracownik odnotowuje w rejestrze wyjść prywatnych po uprzednim uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego.
3. Wyjście w celach prywatnych możliwe jest w ramach odbioru godzin wcześniej nadpracowanych.


§9


Przebywanie w budynku poza godzinami pracy pracownik winien uzgodnić i uzyskać zgodę bezpośredniego przełożonego i o fakcie poinformować Dyrektora ośrodka.


§10


1. Przed rozpoczęciem pracy upoważniony pracownik pobiera klucz od budynku MOPS z portierni Urzędu Miejskiego w Żyrardowie.
2. Po zakończeniu pracy pracownik zabezpiecza pieczęcie, dokumenty i akta sprawy, zamyka drzwi na klucz, po uprzednim wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu okien.
3. Klucze od pokoi przechowywane są wyłącznie w Sekretariacie, a od budynku w portierni Urzędu Miejskiego w Żyrardowie.


ROZDZIAŁ III
Czas pracy


§11


Czas pracy to czas w którym pracownik pozostaje w dyspozycji Pracodawcy w normalnych godzinach pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.


§12


1. Czas pracy pracowników MOPS w Żyrardowie za wyjątkiem pracowników obsługi wynosi 40 godzin tygodniowo i osiem godzin na dobę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
2. Czas pracy pracowników obsługi wynosi 42 godziny tygodniowo, a rozkład czasu pracy jest ustalony indywidualnie dla każdego pracownika.
3. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy jest ustalony indywidualnie dla każdego pracownika.


§13


1. Pracę rozpoczyna się o godz.8.00 i kończy o godz. 16.00
2. Dyrektor może w uzasadnionych przypadkach dokonać niezbędnych odstępstw od rozkładu czasu pracy określonego w § 13 ust. 1 wobec poszczególnych pracowników albo ustalić dla nich indywidualny czas pracy.


§14


Pracownikom przysługuje wliczona do czasu pracy 15-minutowa przerwa śniadaniowa.


§15


1. Jeżeli wymagają tego potrzeby pracownik może być zatrudniony poza normalnymi godzinami pracy, a w wyjątkowych wypadkach także w nocy oraz w niedzielę i święta.
2.Przepisu ust.1 nie stosuje się do kobiet w ciąży, kobiet opiekującymi się dziećmi do lat 8 oraz w innych wypadkach określonych odrębnymi przepisami.


§16


Za pracę wykonywaną poza normalnymi godzinami pracy lub na polecenie przełożonego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie lub inny wolny czasz tym, że wolny czas może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.


§17


Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy świadczą pracę w dniach tygodnia przez siebie zadeklarowanych i akceptowanych przez Dyrektora.


§18


1.Za pracę w niedzielę oraz święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy 6 rano w tym dniu, a 6 rano następnego dnia.
2. Pora nocna obejmuje 8 godzin i trwa w godz. 22 do 6.


§19


1. Od dnia I stycznia 1997r harmonogramy czasu pracy ustala się z uwzględnieniem 39 dodatkowych dni wolnych od pracy.
2. Dodatkowe dni wolne od pracy wprowadza się w taki sposób, aby w danym kwartale danego roku kalendarzowego przypadało ich nie mniej niż 9.
3. Terminy dodatkowych dni wolnych od pracy wprowadza się na dany rok kalendarzowy w trybie zmian wprowadzonych przez Dyrektora ośrodka nie później niż do 15 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy.
4. Terminy dodatkowych dni wolnych od pracy obowiązujących w 1997r określa załącznik nr 1 do Regulaminu.


ROZDZIAŁ IV
Wynagrodzenie


§20


1. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie za pracę raz w miesiącu w dniu 27 każdego miesiąca chyba, że jest to dzień wolny od pracy, wówczas wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.
2. Wynagrodzenie płatne jest do rąk pracownika w formie pieniężnej w godzinach pracy w kasie Urzędu Miejskiego w Żyrardowie ul. Plac Wolności 1.
3. Wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń mogą być dokonywane w formie przelewu na rachunki rozliczeniowo-oszczędnościowe /konta osobiste/ pracownika jedynie po uzyskaniu jego pisemnej zgody.


ROZDZIAŁ V
Podstawowe obowiązki Pracowdawcy


§21


Pracodawca w procesie pracy zobowiązany jest w szczególności:
1/szanować godność i inne dobra osobiste pracowników,
2/równo traktować mężczyzn i kobiety, stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy
3/ powstrzymać się od jakiejkolwiek dyskryminacji w stosunkach pracy ze względu na wiek, niepełnosprawność ,rasę , narodowość, przekonania polityczne czy religijne, bądź przynależność związkową
4/należycie zorganizować pracę
5/ ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych
6/ stworzyć warunki do pracy a także warunki do przystosowania się pracownika nowoprzyjętego
7/ terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenia oraz inne świadczenia a także na żądanie pracownika udostępnić mu do wglądu dokumenty, na podstawie których obliczone zostało jego wynagrodzenie
8/ wpływać na kształtowanie zasad współżycia społecznego
9/ zapewnić pracownikowi pracę zgodną z treścią umowy o pracę.


ROZDZIAŁ VI
Podstawowe obowiązki pracowników


§22


Do podstawowych obowiązków pracowników socjalnych MOPS w Żyrardowie należą:
- praca socjalna
- przeprowadzanie wywiadów rodzinnych /środowiskowych/
- kierowanie się zasadą dobra osób i rodzin którym służy, poszanowanie ich godności i
prawa tych osób do samostanowienia
- udzielanie osobom którym służy, pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy
- zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także
po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny
- podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

Ponadto do podstawowych obowiązków pracowników należy:
1/przestrzeganie przepisów ustalonego regulaminu pracy
2/dbanie o dobro zakładu
3/przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także ochrony przeciwpożarowej
4/zachowanie trzeźwości w pracy
5/stosowanie się do poleceń przełożonego
6/ wykorzystanie w pełni czasu pracy na pracę zawodową
7/ dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych, które dotyczą pracy jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa
8/ wykonywanie zadań sumiennie, starannie i bezstronnie


§ 23


W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracownicy zobowiązani są:
1/zwrócić Pracodawcy pobrane narzędzia i materiały
2/rozliczyć się z Pracodawcą z pobranych zaliczek i pożyczek
3/załatwić formalności związane z kartą obiegową zwolnienia
4/przedłożyć kartę obiegową, dowód osobisty i legitymację ubezpieczeniową w celu dokonania adnotacji o ustaniu stosunku pracy


ROZDZIAŁ VII
Podstawowe prawa pacowników


§24


Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mają prawo do:
1/ zorganizowania pracy w sposób zapewniający pełne i efektywne wykorzystanie czasu pracy
2/powierzenie im pracy zgodnie z ich kwalifikacjami
3/wyposażenia stanowiska w niezbędne materiały i urządzenia
4/terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia za pracę
5/organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy
6/wnioskowanie w sprawach dotyczących stanowiska pracy
7/podnoszenia kwalifikacji zawodowych
8/urlopu wypoczynkowego


ROZDZIAŁ VIII
Podstawowe prawa Pracodawcy


§25


Pracodawca ma prawo w szczególności do:
1/wyboru terminu i osoby w celu przeprowadzenia dorywczej kontroli
ROZDZIAŁ IX
Naruszenie porządku i dyscypliny pracy


§26


Ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracownika jest :
1/złe i niedbałe wykonywanie pracy a także wykonywanie prac nie związanych z zadaniami wynikającymi za stosunku pracy
2/zakłócenie porządku i spokoju w miejscu pracy
3/ nie przybywanie do pracy, spóźnianie się do pracy lub samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia
4/stawienie się do pracy po użyciu alkoholu lub spożywanie alkoholu w czasie pracy lub w miejscu pracy
5/ nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych
6/ niewłaściwy stosunek do interesantów, przełożonych i współpracowników
7/odmowa wykonania polecenia przełożonego
8/ nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej
9/popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa uniemożliwiającego dalsze zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.


ROZDZIAŁ X
Postępowanie w przypadku spożycia przez
pracownika alkoholu


§27


1. W przypadku stwierdzenia, że pracownik stawił się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub że spożywał alkohol w miejscu pracy, bezpośredni przełożony winien nie dopuścić go do pracy oraz zakazać mu przebywania na terenie MOPS.
2. Pracownikowi przysługuje prawo udokumentowania niesłuszności podejrzenia.
3. Stawienie się pracownika do pracy w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub spożywanie alkoholu w czasie i w miejscu pracy, stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę W trybie art.52 § 1 ust. 1 kodeksu pracy.


ROZDZIAŁ X
Kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy


§28


1. Za nieprzestrzeganie przez pracowników MOPS w Żyrardowie ustalonego porządku i
dyscypliny pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp i ppoż., stosuje się kary:
a/ upomnienia
b/ nagany
2. Karę upomnienia za przewinienie mniejszej wagi wymierza bezpośredni przełożony pracownika i zawiadamia go o tym na piśmie, a odpis pisma wkłada się do akt osobowych pracownika.
3. Pracownik ma prawo w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ukaraniu odwołać się do Dyrektora MOPS, który decyduje O jego uwzględnieniu lub odrzuceniu.
4. Pracodawca może stosować także karę pieniężną za: nieprzestrzeganie przepisów §28 ust.1, a także opuszczenie stanowiska pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.
5. Kara pieniężna za jedno przekroczenie jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łączne kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty.
6. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na cele socjalne.


§29


1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia decyzji o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy, pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w ust.1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.


§30


O zastosowanej karze bezpośredni przełożony zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia wkłada się do akt osobowych pracownika.


§31

Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego 1otychczasowy
stosunek do pracy.


§32


1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw do Dyrektora ośrodka, który decyduje o uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu.
2. Pracownik „który wniósł przeciw może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, Pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość tej kary.


§33


1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Dyrektor może z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.
2. Ust.1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu Dyrektora albo przez sąd pracy orzeczeniem o uchyleniu kary.


ROZDZIAŁ XII
Zasady usprawiedliwienia spóźnień i nieobecności w pracy


§34


Pracownik powinien uprzedzić Pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma „lub możliwa do przewidzenia, przekazując odpowiednie informacje bezpośredniemu przełożonemu.


§35


1. W razie niestawienia sie do pracy z powodów nie dających się przewidzieć, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić zakład pracy o przyczynie swej nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, nie później niż w drugim dniu nieobecności.
2. Zawiadomienie o jakim mowa w ust. 1 pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową przy c za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.
3. Niedotrzymanie terminu o którym mowa w ust.1 może być usprawiedliwione jedynie szczególnymi okolicznościami.


§36


Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność lub spóźnienie się do pracy przedstawiając swemu przełożonemu dowody usprawiedliwiające nieobecność lub spóźnienie.


§37


Dowody usprawiedliwiające spóźnienie się do pracy pracownik przedstawia natychmiast, zaś dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy najpóźniej drugiego dnia tej nieobecności.

§38

Spóźnienia i nieobecności w pracy podlegają ścisłej ewidencji i są prowadzone przez Sekretariat.


§39


Załatwianie przez pracowników spraw osobistych, rodzinnych czy społecznych powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy.


§40


Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy lub zwolnienia od niej nie przysługuje chyba, że przepisy prawa pracy stanowią inaczej.


§41


Prawidłowość wykorzystywania zwolnień od pracy uzasadnionych stwierdzoną przez właściwego lekarza niezdolnością od pracy podlega kontroli w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


ROZDZIAŁ XIII
zasady przyjęć interesantów


§42


Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy MOPS-u.


§ 43


Regulamin pracy podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej MOPS w Żyrardowie.


§ 44


Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem §13 /czas pracy/, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997r.

Informację aktualizowano 2008-10-24 - 09:01:34
Informację dodano 2008-10-24 - 09:01:34
Informację wytworzono 2008-10-24 - 09:01:34
Wytwarzający/Odpowiadający
Osoba udostępniająca Jarosław Sumiński


CUS w Żyrardowie

Valid XHTML 1.0 Strict

Logo Fundusze Europejskie